Welkom op de website van  het Gewest zuid

Huishoudelijk reglement

  1. I. ALGEMENE VERGADERINGEN

Art. 01  Alle clubs van het gewest Zuid verbinden er zich toe de drie algemene ledenvergaderingen, zoals omschreven in de Statuten, bij te wonen. Dit op straf van boete.

Art. 02  De persoon, aangesteld als gevolmachtigde, dient effectief aangeslo-ten te zijn bij de door hem vertegenwoordigende club. Een gewestelijk be-stuurslid kan op deze drie vergaderingen zijn club niet vertegenwoordigen. Hij beschikt evenmin over stemrecht.

Art. 03  Het gewestelijk bestuur komt, afgezien van de drie hogergenoemde algemene ledenvergaderingen, in principe om de twee maand bijeen. Ook telkens dit noodzakelijk wordt geacht, of op speciale aanvraag van zijn leden of zijn clubs, zo de noodwendigheid dit vereist. Indien het om een algemene spoedvergadering handelt, dient de aanvraag minstens door drie gerechtigde correspondenten, van verschillende aangesloten clubs, te worden mede ondertekend.

Art. 04  De gewestelijke secretaris roept steeds schriftelijk/digitaal en minstens acht dagen voor de vergadering, de leden op en deelt de vooropgestelde dagorde mee.

1;DE KALENDERS EN DE REGLEMENTEN

Art. 05  De kampioenschappen mogen aanvangen vanaf de eerste zaterdag volgend op de 15e augustus. In gemeenschappelijk overleg wordt evenwel de de juiste startdatum bepaald voor de eerste algemene ledenvergadering van het nieuwe seizoen.

Art. 06  Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van het afgelopen seizoen kunnen de clubafgevaardigden eventuele vrije data aanvragen waarmee, bij het samenstellen van de nieuwe kalender, rekening zal worden gehouden.

Art. 07   De kalenders en de reglementen van het kampioenschap en het bekertornooi zullen voor 01 augustus aan het provinciaal secretariaat worden .overgemaakt. Bij nazicht en het vaststellen van tekortkomingen of hiaten, zal de provinciale secretaris met het gewestelijk secretariaat contact opnemen en bij het ontbreken van een consensus, de verantwoordelijken van het P.C. ter beoordeling samenroepen.

III.  DE WEDSTRIJDEN

Art. 08  Wijzigingen of permutaties aan de goedgekeurde wedstrijdkalenders kunnen slechts bij uitzondering en in noodgevallen schriftelijk of digitaal worden aangevraagd. Dit gebeurt minstens vier weken voor datum en vergezeld van het geschreven akkoord van de betrokken tegenstrever.

Art. 09  Vrije data of zaterdagen waarop geen wedstrijden zijn voorzien, dienen op de eerste plaats steeds vrij te worden gehouden voor het eventueel betwisten van verschoven of uitgestelde wedstrijden.

Art. 10  De thuisclub is steeds verantwoordelijk voor het in orde brengen van het terrein en de erbij horende accommodatie. Dit volgens de voorschriften van de KBVB en de KWVBB. Deze club zorgt ook dat er een verbandkist met alle toebehoren, opgemaakt volgens de lijst van de KBVB, op het terrein aanwezig is, evenals een draagberrie. Ook een voldoende aanwezigheid van reglementaire voetballen, evenals het zorgen voor warme drank tijdens een koude periode of een verfrissing tijdens warmere periodes, voor zowel bezoekers en spelleider(s), valt onder hun bevoegdheid.

Art. 11  De terreinafgevaardigde zal minstens 45’ voor aanvang van de wedstrijd met een wedstrijdblad ter plaatse zijn, om de wedstrijdleider(s) en de bezoekende ploeg op te vangen. Hij zal drager zijn van een witte armband, zoals het reglement van de KBVB het voorschrijft. Het wedstrijdblad MOET met een balpen worden ingevuld en dient ten laatste de eerste werkdag volgend op de wedstrijd te worden verstuurd aan het Departement Wedstrijdbladen. De poststempel is rechtsgeldig, maar het wedstrijd- blad mag, bij prioriteit, ook door gescand worden.

Art. 12  Alle personen die zich tijdens de wedstrijd in de neutrale zone mogen bevinden, dienen voor aanvang hun namen in te vullen op het wedstrijdblad. Andere niet-spelers, moeten drager zijn van een armband naargelang hun functie en volgens de voorschriften van de KBVB. De onkosten van de wedstrijdleider(s) zullen voor de aanvang van de wedstrijd worden betaald. De uitslag van de wedstrijd zal hoogstens één uur na het beëindigen ervan aan de bevoegde persoon worden medegedeeld.

  1. DE TERREINEN

Art. 13  De clubs die niet over een eigen speelveld beschikken, dienen voor de aanvang van elk seizoen hun afgehuurd terrein en de eventuele bezetting ervan op te geven aan het secretariaat. Bij onbeschikbaarheid en bij onmogelijkheid om uit te wijken naar een ander terrein, zal het gewestelijk bestuur een terrein aanduiden waartegen nadien geen verhaal meer mogelijk is. De club zelf blijft altijd verantwoordelijk voor het doorgaan van de wedstrijd.

Art. 14  De wedstrijd dient te worden gespeeld op het door de plaatselijk be-voegden aangeduid terrein, tenzij de scheidsrechter oordeelt dat bedoeld terrein onbespeelbaar is en er een ander vrij terrein, binnen dezelfde accommodatie en in een straal van 5 km, ter beschikking is.

  1. BOETEN EN SANCTIES

 Art. 15  Elke opgelopen boete dient binnen de 10 dagen, na de schriftelijke betekening, via het erbij inliggend formulier, hetzij gewestelijk of provinciaal, te worden vereffend. Bij verzuim hiervan wordt een supplementaire boete toe-gepast en krijgt de club het verbod nieuwe leden aan te werven zolang de schulden niet vereffend zijn.

Art. 16  Tegen de sancties, opgelopen wegens waarschuwingen en“professionele fouten”, is geen verhaal mogelijk. De desbetreffende schorsingen gaan steeds in de vrijdag volgend op de bekendmaking op internet. Voor waarschuwingen (gele kaart) wordt een boete toegepast van € 3,50, of € 10,50 bij twee kaarten in dezelfde wedstrijd. Voor zogenaamde professionele fouten (rechtstreekse uitsluiting – rood) geldt een boete van € 10,00. De overtredingen wegens waarschuwingen (gele kaarten) worden enkel gepubliceerd via het internet. Het doornemen en opvolgen via de pc wordt bijgevolg sterk aanbevolen. Onwetendheid of het niet publiceren van een schorsing, kan nooit ter verontschuldiging worden ingeroepen.

Art. 17  De overtredingen, bestraft met een sanctie van hoogstens ZES speeldagen, komen in aanmerking voor een “Voorstel tot minnelijke schikking”of VTMS. Ook hier wordt een boete toegepast van € 10,00. Indien er echter tegen het VTMS verzet wordt aangetekend en de speler bijgevolg dient te verschijnen voor de Tuchtcommissie, zal de boete bijgevolg dezelfde zijn voor een oproep tot verschijnen voor deze Tuchtcommissie, t.t.z. € 35,00.Bij gevallen van minnelijke schikking, of sancties uitgesproken op een zitting,Gaat de schorsing eveneens in de vrijdag volgend op de bekendmaking op het internet. Beroep aantekenen tegen een opgelopen sanctie is nooit opschortend. tegen schorsingen voor waarschuwingen en professionele fouten is geen beroep mogelijk. De clubs dienen zelf het initiatief te nemen om de omvang van de uitgesproken sanctie te kennen. Onwetendheid hieromtrent zal in geen geval als argument In hun voordeel kunnen worden aangehaald.Goedgekeurd te Hulste op 13 december 2018 tijdens de gewestelijke bestuursvergadering.

Total Page Visits: 337 - Today Page Visits: 2